Hvad er et dødsbo?

Et dødsbo er de aktiver og passiver, som en død person efterlader sig, det vil sige penge, løsøre, bolig og eventuelle passiver. Boet er det man kalder en juridisk enhed, indtil arven er blevet gjort op. Når boet er gjort op opløses det og arven kan betragtes som afsluttet.  Indtil dette er sket, skal dødsboet administreres af boets dødsboejere.

Af Dødsbo Hjælpen, senest opdateret 21. marts 2020.

Guide: Sådan får du styr på dødsboet
Her i denne guide finder du svaret på, hvad et dødsbo er og hvad du skal være opmærksom på. Derudover gennemgår vi de mest almindelige spørgsmål, som vedrører dødsboer.

 

Klik på linksene her, hvis du vil springe i teksten

1. Definition af et dødsbo

2. Hvem tager sig af dødsboet?

3. Alternativ til privat skifte

4. Fordeling af arven

5. Tømning af dødsboet

Hvad er et dødsbo? Se mere her:

Dødsboejerne administrerer boet sammen og beslutter i fællesskab, hvad de skal gøre med hensyn til at lukke konti, sælge værdipapirer eller sælge en ejendom. Hvis nogen alene skal repræsentere boet, skal han eller hun have modtaget et mandat fra alle andre dødsboejere.

Definitionen af et dødsbo

Når en person afgår ved døden, bliver Skifteretten informeret om det gennem sognepræsten. Herefter skal arvinger og en eventuel efterladt ægtefælle tage stilling til, hvordan boet skal skiftes. Der findes flere forskellige måder at skifte et dødsbo på. Disse måder kaldes for boskifteformer. Den længstlevende ægtefælle kan vælge ikke at skifte med arvingerne og vil så sidde et et såkaldt uskiftet bo. Det vil så først være når den længstlevende ægtefælle dør, at der vil være tale om et dødsbo.

Et dødsbo inkluderer alle den afdødes ejendele og dennes formue. Man kalder boet for et Dødsbo, når boet har været igennem Skifteretten og det er ikke længere et dødsbo, og når Skat og Skifteretten har godkendt den opgørelse, der er blevet lavet for dødsboet. Herefter kan man begynde at fordele arven. Når man skal behandle et dødsbo, kan det gøres på flere måder. En af måderne er som et privat skifte. Ved et privat skifte står arvingerne selv for at behandle boet, og man udpeger en bobestyrer, som ikke deltager i beslutningerne. Man vælger dog typisk at hyre en advokat, til at hjælpe med at stå for opgørelsen af dødsboet.

Hvem tager sig af boet?

Det er arvingerne (dødsbosejere), der i fællesskab har ansvaret for at styre boets økonomi indtil tinglysningen af boet er på plads. Ejeren af dødsboet kan være den overlevende ægtefælle eller børn og andre arvinger gennem arvelov og testamenter. Sammen fungerer de som trustees for boet og lukker konti med mere. De står også for at sælge fast ejendom, hvis der er det, værdipapirer og betaler eventuelle regninger. Ofte vil man anbefale, at der udpeges en af dødsboejerne til at styre boet. Så skriver de andre medejere en fuldmagt til ham eller hende. Hvis alle arvinger er enige om selv at ordne boet (det vil sige, fordele den afdødes ejendele og udarbejde boopgørelse), kan skifteretten beslutte at udlevere boet til arvingerne til privat skifte. Der er dog nogle betingelser, som skal være opfyldt. Arvingerne skal overtage ansvaret for den afdødes gæld, mindst én af arvingerne skal være myndig, mindst en af arvingerne må ikke være insolvent og sidst er det et krav, at arvingerne annoncerer efter eventuelle kreditorer i Statstidende.

Alternativ til privat skifte hedder bobestyrerbo

Hvis arvingerne ikke kan blive enige om at skifte boet privat eller ikke kan overskue dette, vil skifteretten udpege en bobestyrer (en advokat) til at sørge for boets behandling. Det kan også ske, hvis den afdøde har bestemt det i sit testamente. Bobestyreren skal sørge for alt det praktiske i forbindelse med at boet behandles og i forbindelse med at arven fordeles mellem arvingerne. Bobestyreren skal løbende rådføre sig med arvingerne om større beslutninger, og bobestyreren skal informere arvingerne om, hvordan selve behandlingen af boet går. Sidst men ikke mindst, skal bobestyreren lave en opgørelse over dødsboets værdier og eventuel gæld. Denne opgørelse skal indeholde en oversigt over, hvordan det overskud der måtte være skal fordeles mellem arvingerne til dødsboet.

Hvordan fordeler man arven efter et dødsbo?

Hvis den afdøde ikke har skrevet et testamente, er det arveloven, som går ind og bestemmer, hvordan arven skal fordeles mellem arvingerne. Den der først får del af arven er den nærmeste slægtning. Hvis der er penge tilbage efter begravelsen og hvad der ellers er af udgifter i forbindelse med et dødsfald, fordeles pengene imellem de efterladte. Et testamente fortæller, hvad den afdødes ønske har været i forbindelse med fordeling af arven. Arveloven siger, at den nærmeste pårørende, det vil sige ægtefælle og børn, først arver efter den afdøde. Det er de såkaldte arveklasser, som afgør, i hvilken rækkefølge arven afvikles. Halvdelen af den fælles formue og ejendele, tilfalder altid ægtefællen. Den anden halvdel skal fordeles blandt arvingerne. Man kan som nævnt ovenfor også vælge at sidde i uskiftet bo, og så vil arven først skulle gøres op, når den længstlevende ægtefælle dør. Er der ingen ægtefælle tilbage, fordeles arven efter arveklassernes rangordning, hvilket er 1. arveklasse er børn, 2. arveklasse er forældre, søskende, nevøer og niecer, 3. arveklasse er bedsteforældre, far- og morbrødre, fastre og mostre.

Hjælp med tømning af dødsboet

Det er ikke kun det juridiske i forbindelse med et dødsbo, der kan føles overvældende. Også det praktiske kan være uoverskueligt for nogen, da der er mange ting, udover begravelsen, der skal være styr på i forbindelse med et dødsbo. Når du som pårørende står med et dødsbo efter en slægtning, er opgaven med at skulle tømme boet stor, og de følelser, som oftest er involveret i sådan en situation, kan gøre opgaven nærmest uoverskuelig. Kontakt Dødsbo Hjælpen og få et tilbud på rydning af dødsboet. Så kan du koncentrere dig om begravelsen i fred og ro. Vi har mange års erfaring i rydning og opkøb af dødsboer, og behandler alle opgaver, store som små, hurtigt og med respekt for den afdøde og de efterladte. Du kan altid forvente et professionelt og loyalt stykke arbejde, hvis du vælger at indgå en aftale med Dødsbo Hjælpen. Vi bistår med alle opgaver inden for opkøb og tømning af dødsboer, og kan også stå for en grundig rengøring af dødsboet, når det er tømt. Med vores hjælp kan du koncentrere dig om begravelsen og tage hånd om dig selv og andre efterladte.

Vi har stadig åben

Eller skriv dit nummer her, så ringer vi til dig

dødsbo københavn

+45 50652222

Call Now Button